FANDOM


世界第一等(sè-kài tē-it-tíng) 編輯

作詞 李安修/陳富榮 作曲 伍佰

https://www.youtube.com/watch?v=jPu3u8kfxCw

中文詞:人生的風景

台語詞:人生的風景

台羅音:jîn-sing ê hong-kíng

中文詞:親像大海的風湧

台語詞:親像大海的風湧

台羅音:tshin-tshiūnn tuā-hái ê hong-íng

中文詞:有時猛有時平

台語詞:有時猛有時平

台羅音:ū-sî bíng ū-sî pîng

中文詞:親愛朋友你著小心

台語詞:親愛朋友你著小心

台羅音:tshin-ài pîng-iú lí tio̍h sió-sim

中文詞:人生的環境

台語詞:人生的環境

台羅音:jîn-sing ê khuân-kíng

中文詞:乞食嘛會出頭天

台語詞:乞食嘛會出頭天

台羅音:khit-tsia̍h mā ē tshut-thâu-thinn

中文詞:莫怨天莫尤人

台語詞:莫怨天莫尤人

台羅音:bo̍k uàn thinn bo̍k iû lîn

中文詞:命順命歹攏是一生

台語詞:命順命歹攏是一生

台羅音:bīng sūn bīng pháinn lóng sī it-sing

中文詞:一杯酒二角銀

台語詞:一杯酒二角銀

台羅音:tsi̍t pue tsiú nn̄g-kak gîn

中文詞:三不五時嘛來湊陣

台語詞:三不五時嘛來鬥陣

台羅音:sam-put-gōo-sî mā lâi tàu-tīn

中文詞:若要講搏感情

台語詞:若欲講跋感情

台羅音:ná beh kóng pua̍t kám-tsîng

中文詞:我是世界第一等

台語詞:我是世界第一等

台羅音:guá sī sè-kài tē-it-tíng

中文詞:是緣份是註定

台語詞:是緣份是註定

台羅音:sī iân-hūn sī tsù-tiānn

中文詞:好漢剖腹來相見

台語詞:好漢剖腹來相見

台羅音:hó-hàn phuà-pak lâi sann-kìnn

中文詞:無驚風無驚湧

台語詞:毋驚風毋驚湧

台羅音:m̄-kiann hong m̄-kiann íng

中文詞:有情有義好兄弟

台語詞:有情有義好兄弟

台羅音:ū-tsîng-ū-gī hó-hiann-tī

中文詞:短短的光陰

台語詞:短短的光陰

台羅音:té-té ê kong-im

中文詞:𨑨迌著趁少年時

台語詞:𨑨迌著趁少年時

台羅音:tshit-thô tio̍h thàn siàu-liân sî

中文詞:求名利無了時

台語詞:求名利無了時

台羅音:kiû bîng-lī bô-liáu-sî

中文詞:千金難買好人生

台語詞:千金難買好人生

台羅音:tshian-kim lân-bé hó lîn-sing